<<<<< เอกสารเผยแพร่ข้อมูลสิทธิพิเศษภายใต้ FTA

    <<<<< ข้อมูลอัตราแลกเปลี่ยนสำหรับใช้ในการยื่นต้นทุนการผลิตสินค้า